Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности

1.1.2/2015.

Музичка школа "др Милоје Милојевић"

Кнеза Милоша 5

34 000 Крагујевац

                                                                                            Јавна набавка број:1.1.2/2015

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,14/15 и 68/15),

Музичка школа "др Милоје Милојевић"

Кнеза Милоша 5

34 000 Крагујевац

 

објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Назив наручиоца: Музичка школа "др Милоје Милојевић"

Адреса: Кнеза Милоша 5

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

Број јавне набавке: 1.1.2/2015

Врста предмет јавне набавке: добра

Предмет јавне набавке: музички инструмент-пианино

Назив и ознака из општег речника набавке: 37310000 - музички инструменти.

Контакт особа: Лидија Станојевић

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату на интернет страници наручиоца http:/www.muzicka-kg.com/ и Потралу јавних набавки, интернет адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/

 

1.Критеријум за оцену понуда:најнижа понуђена цена.

2.Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),

а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

б) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело преваре;

в)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

г)да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

д) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

3.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Музичка школа"др Милоје Милојевић", Кнеза Милоша 5. 34 000 Крагујевац, са назнакм "Понуда за јавну набавку мале вредности број 1.1.2/2015".На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио 26.10.2015. године до 12:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда.Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку , по окончању поступка отваарања понуда, вратиће неотворену понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

4.Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 26.10.2015. године у 12.30 часова у просторијама Музичке школа"др Милоје Милојевић", Кнеза Милоша 5. у Крагујевцу.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.Представник је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

5.Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

6.Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Лидија Станојевић, тел: 034 305 135