План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести за Музичку школу "др Милоје Милојевић" Крагујевац

01. септембар 2020. године

ПРАВИЛНИК о организацији рада Музичке школе "др Милоје Милојевић" - Крагујевац током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19 (Корона вирус) и поступању запослених и радно ангажованих лица

март 2020.

Правилник о ближем утврђивању поступка јавне набавке

Правилник о раду Музичке школе "др Милоје Милојевић"

Пословник о раду Наставничког већа МШ "др Милоје Милојевић"

Пословник о раду Школског одбора МШ "др Милоје Милојевић"

Правилник о o дисциплинској и материјалној одговорности запослених у МШ "др Милоје Милојевић"

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика односно других законских заступника

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика Музичке школе "др Милоје Милојевић"

Правилник о испитима у Музичкој школи "др Милоје Милојевић"

Правилник о заштити и безбедности ученика МШ "др Милоје Милојевић"

Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза

новембар 2019.