Ђачки парламент средње музичке школе ''др Милоје Милојевић''

Ђачки парламент је још једна школска активност формирана у циљу подстицања личног сицијалног развоја и одговорности ученика. Специфични циљеви оснивања  Ђачког парламента су:  неговање демократског духа, иницијативе и учествовања ученика у раду школе. Парламент чине по три ученика из сваког разреда. Парламент има свој статут, владу и министре. На почетку школске године Парламент доноси свој програм рада. Помоћ парламенту, пружају директор и прихолог школе.

Циљеви                     

Циљеви Ђачког парламента су:

 • Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура                                                               
 • Развијање критичног односа према друштвеним феноменима и догађајима
 • Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима                                                                                                 
 • Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности
 • Развијање свести о равнотежи између права и одговорности
 • Активно учешће  у образовано-васпитним активностима
 • Иницирање и реализација сопствених акција у областима науке, уметности, спорта и другим делатностима од интереса за ученике
 • Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором,Саветом родитеља и руководством Школе
 • Успостављање и развијање са ђачким парламентима и другим сличним организацијама младих у земљи
 • Развијање међународне сарадње

Активности

Активности ђачког парламента:

 • Организовање рада Скупштине, комисија и Ђачке владе
 • Организовање јавних трибина и гостовања угледних личности из јавног и парламентарног живота
 • Унапређивање ученичког стандарда
 • Унапређивање рада школских секција,друштва,клубова и других облика организовања ученика
 • Организовање разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика
 • Успостављање сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера
 • Сарадњо са управом школе, Наставничким већем и другим органима школе
 • Изјашњавање о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе
 • Израдом пројеката везаних за питања младих и конкурисањем за средства код владиних и невладиних организација
 • Организовање добротворних и хуманитарних акција
 • Организовање других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе