Обавештење о закљученом уговору за студијско путовање

Јавна набавка број 1.2.6./2019

Основни подаци о понуђачу: ,, Гранд турс,, Д.О.О Нови Сад, ул. Железничка бр. 23/А. ПИБ 105249896, матични 17447157